עוד דיונים על הדף
1. הערות 2. למה פירש רשי אצל רב עמרם ולא אצל רבא
דיונים על הדף - בבא מציעא לח

שמואל דוד שואל:

א) רש"י בבא מציעא לח:

ד"ה ערב - בגט פשוט (ב"ב קע"ג:)

ד"ה צידן - במסכת גיטין (דף עד:)

ד"ה ראייה - בדיני ממונות השני (סנהדרין לא.) שנחלקו בשני מחלוקות במביא שטר ראיה לסתור את הדין בראשונה הלכה כמותו ובאחרונה אין הלכה כמותו:

יש להעיר מדוע שינה רש"י בלשונו אצל צידן וכתב שם המסכת ולא שם הפרק

ועוד יש להעיר מדוע רק בד"ה ראיה הביא מחלקותם ולא אצל צידן וערב וצע"ק

ב) בבא מציעא לח:

מיתיבי ר"א אומר ממשמע שנאמר (שמות כב, כג) וחרה אפי והרגתי אתכם יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים אלא מה ת"ל והיו נשיכם וגו' מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחין אותן ובניהן רוצים לירד לנכסי אביהן ואין מניחין אותן אמר רבא לירד ולמכור תנן הוה עובדא בנהרדעא ופשטה רב ששת מהא מתני' א"ל רב עמרם דלמא לירד ולמכור תנן

וברש"י א"ל רב עמרם דלמא לירד ולמכור תנן - [קתני] תנא דאין מניחין אבל לעשות ולאכול וליטול כאריס שפיר דמי:

צ"ע מדוע פירש כן אצל רב עמרם ולא אצל רבא.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) רשי בעצמו בבא קמא מזכיר מי שאחזו ובסנהדרין גם מי שאחזו וגם גיטין ואין כאן מה לדייק. כנראה אפשר גם כך וגם כך בענין ראיה אחרונה רשי חייב להסביר ש"אחרונה" לא שם המקרה אלא יש 2 ראיות וזה השניה שבהם.

ב) בענין לירד ולמכר- אמרת הערה יפה. יתכן שרשי לא רוצה שנטעה בפשט הגמרא בהמשך אחרי שרבא אמר לירד ולמכר. כתוב שרב ששת מביא ראיה- אולי הכוונה כמו רבא לירד ולמכר ויש ראיה שיורד כאריס? אז רש' מסביר להפך וממשיך להסביר שרב ששת נגד רבא ורב עמרם נגד רב ששת.

כל טוב,

ראובן וינר