עוד דיונים על הדף
1. אפסיק בירא 2. האי מאן דקביל עיסקא מן חבריה
דיונים על הדף - בבא מציעא קה

שמואל דוד בערקאוויץ <> שואל:

בעו במערבא נשדף תלם אחד על פני כולה מאי נשתייר תלם אחד על פני כולה מהו אפסיקא בירא מאי כו'

וברש"י איפסיק בירא מהו - אם היו ארבע שדות שהן סביבותיה בורות ושאר שדות סביב סביב נשדפו מי אמרינן ד' שדות שסביבותיה לא נשדפו א"ד אמר ליה אם היו זרועות אף הם נשדפו

איפסיק בירא - שדה בור הפסיק בין השדופות לזו

יש להעיר מדוע חזר רש"י בד"ה אפסיק (השני) וכתב ממש כמו שכתב קודם לכן ומה כוונתו? ועוד, בתחילה פירש ש"ארבע" שדות שהן סביבותיה בורות ואח"כ סתר משנתו וכתב "שדה" בור הפסיק וצ"ע.

שמואל דוד בערקאוויץ, לייקווד ארה"ב

הכולל משיב:

עי' מתיבתא בביאורי רש"י

שבוע טוב

דוד בלום