דיונים על הדף - בבא מציעא י

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

בבא מציעא דף י. אמר אביי מותיב ר' חייא בר יוסף פיאה אמר רבא מותיב ר' יעקב בר אידי נזיקין

וברש"י אמר אביי מותיב ר' חייא - עלה תיובתא ממתניתין דמסכת פיאה:

ואמר רבא מותיב ר' יעקב - עלה ממתניתין דסדר נזיקין

ויש להעיר מדוע הגמרא שינה בלשונה ואצל פאה כתב פאה ואצל בבא מציעא כתב נזיקין

ועוד יש להעיר ברש"י מדוע אצל אביי מותיב רב חייא כתב רש"י "תיובתא" ו"מסכת" ואצל רבא מותיב רב יעקב לא כתב "תיובתא" וכתב "סדר"

וצע"ק

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויץ

הכולל משיב:

א) עי' ב"ק קב. שי"א כולה נזיקין חדא מסכתא היא ולפ"ז בבא מציעא ונזיקין היינו הך.

ב) בפשוטו י"ל שמכיון שרש"י כבר כתב "עלה תיובתא" לכן לא היה צורך להזכיר עוד פעם "תיובתא", לכן בד"ה ואמר כתב רק "עלה" ואנו יודעים כבר ששאל תיובתא.

ג) מכיון שי"א שכולה נזיקין לאו חדא מסכתא הוא (עי' תוס' לעיל ב. ד"ה שנים), לכן י"ל שרש"י ד"ה ואמר כתב "דסדר נזיקין" לצאת גם ידי המ"ד שבבא מציעא לא נקרא מסכת נזיקין אלא הוא בסדר נזיקין.

כל טוב

דוד בלום

שמואל דוד בערקאוויץ מוסיף:

ייש"כ גדול!

ועיין רש"ש תורת חיים ואמת ליעקב בענין סדר נזיקין

ועיין אמרי רברבי אמרי זוטרי בענין תיובתא

הכולל משיב:

לכבוד ידידי רבי דב"ש שליט"א,

עיינתי באמת ליעקב שהעיר על הא דכ' רש"י דר' יעקב מותיב עלה ממתנ' דסדר נזיקין שלכאו' היה עולה יפה לפרש דר' יעקב מותיב ממסכת נזיקין, היינו שהאמת ליעקב הקשה על רש"י למה כתב סדר נזיקין ולא מסכת נזיקין. אבל לפענ"ד לפמ"ש לעיל מובנים טפי דברי רש"י כי רש"י רצה להדגיש שאינו דבר מוסכם שכולה נזיקין חדא מסכתא, שהרי יש מחלוקת בזה בב"ק קב. לכן כתב שאע"פ שהגמ' לא אמר שהקשה מבבא מציעא אלא מנזיקין, מ"מ י"א שנזיקין זה סדר ולא מסכת.

יישר כח

דוד בלום