More Discussions for this daf
1. Are Bnei Avraham Yitzchak and Yaakov "Givers" or "Takers"? 2. רבה בר נחמני 3. כל או רק דבר אחד
4. עבדו ליה הכי ואתסי 5. סעודתא דאברהם אבינו
דיונים על הדף - בבא מציעא פו

שמואל דוד שואל:

כבוד חברי הכולל שליט"א

אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל [מה] שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליח) ואל הבקר רץ אברהם ()ורוח נסע מאת ה' ויקח חמאה וחלב)הנני ממטיר לכם לחם מן השמים)והוא עומד עליהם תחת העץ () הנני עומד לפניך שם על הצור [)ואברהם הולך עמם לשלחם () וה' הולך לפניהם יומם () יוקח נא מעט מים () והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם... עיין שם.

והנה לכאורה יש לדקדק בהא דאמר רב יהודה "כל מה שעשה על ידי שליח" דהנה עשה רק דבר אחד על ידי שליח ואי אפשר לומר "כל" על דבר אחד. וכעין זה העירו הראשונים על רש'י בבא מציעא מב. וצע"ק.

החותם בכבוד,

שמואל דוד ברקוביץ, ארה"ב

הכולל משיב:

התורה תמימה מפרש (וירא י"ח אות י"ג) דאיידי דנקט כל ברישא (כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו) נקט נמי כל בסיפא (וכל [מה] שעשה אברהם ע"י שליח) אע"ג דלא היה אלא דבר אחד.

דוב פרידמן