דיונים על הדף - בבא קמא קטו

שמואל דוד שואל:

לכבוד הגאונים שליט"א תודה רבה על הכל!!

בבא קמא דף קטו.

אבימי בר נאזי חמוה דרבינא הוה מסיק בההוא גברא ארבעה זוזי גנב גלימא אתיא ניהליה אוזפיה ארבעה זוזי אחריני לסוף הוכר הגנב אתא לקמיה דרבינא אמר קמאי גנב ופרע בחובו ולא בעי למיתב ליה ולא מידי הנך ארבעה זוזי אחריני שקול זוזך והדר גלימי מתקיף לה רב כהן ודלמא גלימא בהני זוזי קמאי יהבה ניהליה גנב ופרע בחובו "גנב ופרע בהיקיפו" וארבעה זוזי בתראי הימוני הימניה כי היכי דהימניה מעיקרא איגלגל מילתא מטא לקמיה דרבי אבהו אמר הלכתא כרב כהן

א) אינו מובן כוונת רב כהן בהא דהוסיף "גנב ופרע בהקיפו" דכאן לא מיירי בפרעון הקיפו. וגם רבינא אמר "גנב ופרע בחובו" ותו לא מידי וצע"ק.

שו"ר ברא"ש דל"ג לתיבות אלו ואפשר שט"ס הוא.

ב) רב כהן. יש לעיין בשמו של רב כהן. האם הכוונה שהיה שמו רב, וכהן הוא התואר דהיינו שהוא היה באמת כהן. או דילמא שמו היה כהן ורב הוא התואר לשמו, א"נ שמו היה רב כהן (והיה לו ב' שמות , וזה ראיה דלא כמוש"כ הנודע ביהודה שלא מצינו תנא ואמורא שיש לו ב' שמות, וכבר האריכו בזה) , או דילמא היה לו שם אחרת שלא הוזכר בגמרא וכוונת הגמרא ברב כהן היינו רב אחד שהיה כהן. וצע"ק. ובאמת בדק"ס הביא גירסא "כהנא" אולם מצינו שם זה בירושלמי ויש לעיין בזה.

שם בגמרא: נרשאה גנב ספרא זבניה לפפונאה בתמנן זוזי אזל פפונאה זבניה לבר מחוזאה כו'

וברש"י נרשאה ופפונאה ובני מחוזאה - על שם מקומן נקראו.

וצע"ק דא"כ הול"ל מחוזאה ומדוע הוסיף הגמרא "בר" ולכאורה מבואר מזה שנרשאה ופפונאה הוי שם העצם ורק בר מחוזאה על שם מקומו נקרא. ודוק'

שו"מ בר"י מלוניל שכ"כ ,עיין שם, וברוך שכונתי.

שמואל דוד ברקוביץ, לייקווד, ארה"ב

הכולל משיב:

א. נראה בפשוטו ש"גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו" הוא השם של ההלכה בסוגיין כמ"ש בתחילת הגמ' איתמר גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו לא עשו בו תקנת השוק ולכן רב כהן הזכיר את השם המלא של ההלכה אע"פ שבנידון דידן "גנב ופרע בהיקיפו" אינו נצרך.

ב. יותר נראה שרב כהן היה גם רב וגם כהן ואולי במקומו לא היו עוד כהנים שהיו ידועים כרבנים לכן קראו לו רב כהן.

ג. יש שטענו שזה ר' כהן אחוה דר' חייא בר אבא שנזכר באסתר רבה פ"א ס"ד ובירו' שבת פ"ב ה"ו ואולי משום שהירו' שם מזכיר שהיה אחיו של רבי חייא בר אבא א"כ אין זה רב כהן סתם שנזכר במקומות אחרים בירו'

הנה בסוגיין משמע שרב כהן היה בזמן רבי אבהו או קצת לפני והרי רבי אבהו היה תלמידו של רבי יוחנן וגם רבי חייא בר רבא היה תלמידו של רבי יוחנן כמבואר בהרבה מקומות וזה קצת סיוע לומר שרב כהן היה אחיו של רבי חייא בר אבא וצ"ל שרבינא שנזכר כאן היה קדמון ואינו רבינא שהיה חברו של רב אשי וסוף הוראה.

אמנם באמת צריך קבלה בזה וכל מה שכתבתי הם רק השערות.

ד. יישר כח על הציון לשטמ"ק בשם רבנו יהונתן

א גוט יאהר

דוד בלום