More Discussions for this daf
1. Leave it alone 2. Hebrew chart footnotes 4 and 6 3. Gemara Bava Kama Daf 14b
4. רש״י ד״ה פרה שהזיקה טלית
דיונים על הדף - בבא קמא יד

שמואל דוד בערקאוויטש שואל:

הערה קצרה בלשון רש״י

דף יד: רש״י ד״ה פרה שהזיקה טלית - שדרסה עליה בחצר הניזק וטלית שהזיקה פרה ברה"ר כגון שנתקלה ״בהמה״ בטלית ונשבר רגל ״פרה״

יש להעיר על לשון רש״י,

א) מדוע פתח בבהמה וסיים בפרה

ב)לכאורה תיבת ״פרה״ מיותר והול״ל ונשבר ״רגלה

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

כבר ראינו שדרך רש"י לגוון הלשון, ולכן בדווקא אינו רוצה להזכיר פרה פרה. ומה שלא אמר רגלה, כי הזכיר את הטלית באחרונה, והיה במשמע כאילו רגלה של טלית. וכך משפט הלשון.

יוסי בן ארזה