More Discussions for this daf
1. Self determination 2. The Apparent Wordiness Of The Gemara
DAF DISCUSSIONS - KIDUSHIN 16

שמואל דוד asks:

גמרא קידושין טז. הניחא למ"ד שטר אמה העבריה אדון כותבו אלא למ"ד אב כותבו מאי איכא למימר דאיתמר שטר אמה העבריה מי כותבו רב הונא אמר אדון כותבו רב חסדא אמר אב כותבו הניחא לרב הונא אלא לרב חסדא מאי איכא למימר ע"כ לכאורה מאריך הגמרא יותר מדי וצריך ביאור..

שמואל דוד, Lakewood

The Kollel replies:

באופן כללי הגמרא מאריכה יותר בלשונה מהמשנה ולא מדייקים כ"כ אם הגמ' מוסיפה קצת מילים. עי' רש"י גיטין ד. ד"ה אי וז"ל דהוה ליה לרב נחמן דאמורא הוא לפרושא למילתא דלא תיפוק חורבה מיניה וגו' ורואים מזה שהגמרא צריכה לפרש דבריה קצת יותר ולא לקצר כ"כ כדי שהדברים יהיו ברורים בלי טעויות. ועי' גם תוס' ביצה כה. ד"ה כאן שאמורא היה לו לפרש דבריו וגו' ומשמע שדרך הגמ' להאריך קצת יותר בלשונה.

חודש טוב

דוד בלום