More Discussions for this daf
1. The best of doctors 2. Rebbi Yehudah 3. Woe to the father of daughters
4. Parnasah 5. Rambam 6. Teaching a child Umnus
7. Animals at Work? 8. Rashi's Approval? 9. Prohibitions
10. נקייה וקלה 11. נקייה וקלה
DAF DISCUSSIONS - KIDUSHIN 82

שמואל דוד asks:

לכבוד הגאונים שליט"א

רש"י פב. ד"ה נקייה וקלה מפרש בגמרא שפיר.

כאילו נותן הסכמה לגמרא ... האם מצינו עוד פעמים שכתב רש"י "שפיר" וגם סוף הרש"י אינו מובן דמה כוונתו בזה

רש"י פב: שנאמר כו' ורעננים יהיו וגו'

לכאורה הוא סוף הפסוק ומדוע כ' וגו'.

שמואל דוד, Lakewood

The Kollel replies:

לכבוד ידידי רבי שמואל דוד שליט"א, אחדשה"ט,

עי' רש"י ריש פרשת קרח וז"ל פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא ועי' דברי דוד שם לבעל הט"ז שהקשה על רש"י מעירובין סד. דכל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה.

יש לפרש ע"פ המעשה הידוע עם הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל שלעת זקנותו ביקשו ממנו להיות משגיח רוחני בישיבה בכפר חסידים והתייעץ עם החזו"א וטען ר' אליה שבגיל שלו אין לו כח להתחיל במשרה חדשה של הרבצת תורה.

בירך אותו החזו"א "עוד ינובון בשיבה וגו'" אבל הוסיף החזו"א שבפסוק שאחרי זה כתוב "להגיד..." וזה מלמד אותנו שגם בזקנה יש חיוב עדיין להגיד שיעורים ושיחות מוסר!

נמצאנו למידים מהרש"י האחרון במס' קידושין שאע"פ שסיימנו קידושין מ"מ צריך להמשיך ולהגיד שיעורים במס' בבא קמא!

בהצלחה רבה

דוד בלום

The Kollel adds:

בס"ד יש כאן ביאור לפענ"ד ע"פ הפשט על מ"ש רש"י "מפרש בגמ' שפיר"

קודם כל יש לדעת שכוונת רש"י תמיד לעזור לנו להבין את מהלך המשנה והגמ' והוא רוצה שנוכל להמשיך בלימוד הדברים ולא יהיה לנו קושי בפשט שמפריע לנו מלהמשיך

א. לכן כשאנו לומדים במשנה ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה זה בעצמו דבר לא כ"כ מובן כי ע"פ פשוטו היה משמע שהעיקר בחיפוש אומנות הוא נקיון גשמי שלא ללכלך הגוף והבגדים וגם היה אפשר לומר שקלה פי' שהמשנה מלמדת אותנו להיות עצלנים והעיקר לא לעבוד קשה וזה קצת תמוה.

ב. לכן רש"י מרמז לנו במ"ש מפרש בגמ' שפיר שבאמת הרבה מונח במילים הקצרות של רבי מאיר כי קשה לבאר בשתי מילים איך לבחור מקצוע לכן רש"י מדגיש שאנו זקוקים להסבר יותר רחב בזה וזה ינתן לנו בגמ'

ג. לכן אפשר לומר שמ"ש רש"י מפרש בגמ' שפיר הכוונה "מפרש בגמ' היטב" דהיינו שרש"י אומר לנו שמ"ש במתנ' באמת קצת קשה להבין אבל עלינו להמתין עד שנגיע לגמ' ואז נבין היטב את המשנה כי הגמ' תפרש הדברים באריכות. לפ"ז אין כוונת רש"י לתת הסכמה לדברי הגמ' אלא הוא מדגיש שאין להתרוצץ בשלב הזה להבין המילים המוקשות קצת של המשנה כי אם נחכה עד שנגיע לגמ' נבין הכל בס"ד

כל טוב

דוד בלום

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF