More Discussions for this daf
1. Matanah Al Menas l'Hachzir 2. Kidushin needs verbal expression 3. Matanah Al Menas l'Hachzir
4. Freeing an Eved Kena'ani 5. How much is a Get? 6. What does "Gedolah mi'Zos" mean?
DAF DISCUSSIONS - KIDUSHIN 6

אהרן ברכה שאל:

שלום וברכה עלכם.

רש"י ז"ל בד"ה אלא אמר רב אשי מברר דבמתנה ע"מ להחזיר אין הקידושין תופסים דהוי כסודר דהוא חליפין לשיטתו כדלעיל ג. דאינה מקודשת. וקק"ל להבין משום דכאן הקנין הוא על הדבר עצמו שהוא המתנה, משא"כ בסודר דאין הסודר נקנה אלא הסדר הוא המקנה. ועוד דלא נראה דאם יקרא נזק לסודר שאינו חייה לשלמו משא"כ במתנה ע"מ להחזיר. וצל"ב בק"ד.

שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, מילן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

א) נראה שאפשר לענות על שאלתך על פי תוספות כאן ו: ד"ה לבר. תוס' גם שאלו במה זה דומה לחליפין אלא נראה שהם שאלו להיפך מקושייתך כי הביאו מנדרים מח: שרב אשי בעצמו אמר שאם המקנה תפס הסודר הוא לא צריך להחזיר אותו וגם כן משמע שהסודר עצמו נקנה מה שאין כן במתנה על מנת להחזיר היא לא נקנית לאשה. תוס' תירצו שבאמת זה לא דומה ממש לחליפין מדאורייתא אבל מדרבנן זה לא קידושין כי בדרך כלל מחזירין הסודר ולכן חששו שאם מתנה ע"מ להחזיר הוי קידושין אם כן אנשים יגידו שגם בחליפין אפשר לקדש.

אם כן מה שכתבת שאין הסודר נקנה אין זה נכון לתוס' אלא אדרבה הסודר נקנה למקנה אבל אין המתנה ע"מ להחזיר נקנית לאשה.

ב) אמנם מצאתי בדיוק הסברא שלך בר"ן נדרים מח: ד"ה אמרי שכתב וזה לשונו אע"ג דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה התם שאני דמכל מקום הוא זוכה בה לשעתו ומשתמש ממנה אבל הכא דלא איקני ליה לבריה כי היכי דליזכי בהו כלל אלא כי היכי דליקנינהו לבריה עכ"ל וביאר בקצות החושן סי' קצה סק"ד דקניו סודר אינו זוכה בו לשום דבר אפילו לשעתו אלא על מנת להקנות ואינו כמו מתנה על מנת להחזיר רק על מנת להקנות החפץ שכנגד הסודר עכ"ל.

אם כן לפי הר"ן קשה קושייתך שאינו דומה סודר לע"מ להחזיר ואיך הגמ' משווה אותם? אבל עי' ר"ן שם מט. ד"ה ולענין שגרס בגמ' שלנו בכולהו קני לבר מאשה גזרה שמא יאמרו אשה נקנית בחליפין ע"כ והיינו שבאמת אין סודר דומה ממש למתנה ע"מ להחזיר אלא אף על גב דבאמת אין הסודר נקנה כלל למקנה אפילו לשעתו (עיי"ש בר"ן שכתב שבמסקנא רב אשי חזר בו וסובר שאם תפס לא נתפס) מכל מקום זה נראה לאנשים שדומה למתנה ע"מ להחזיר ואם מתנה ע"מ להחזיר תועיל בקידושין יבאו לטעות ולומר שגם חליפין מועיל בקידושין לכן עשו גזרה לא לקדש במתנה ע"מ להחזיר.

ג) בענין אם קרה נזק למתנה ע"מ להחזיר עי' ר"ן קידושין ב: בדפי הרי"ף ד"ה הא בשם רבינו שמואל (עי' רשב"ם ב"ב סוף קלז: ד"ה הרי זה) שהנותן שור לחבירו ע"מ להחזירו לשלושים יום ומת בתוך הזמן דפטור מלשלם ורק חייב בפשיעה כי הוא לא שואל ולא שומר.

לפי הקצות החושן שהבאנו לעיל דקנין סודר אינו זוכה בו לשום דבר אפילו לשעתו מ"מ לכאורה ננראה דאם קרה נזק הוא חייב אפילו באונסין כי הוי כמו שואל כי שאל את הסודר כדי לעשות קנין אתו וצ"ע בזה.

ד) מה שכתבת שרש"י לשיטתו לעיל ג. דאינה מקודשת בחליפין הנה שם הגמ' בעצמה כותבת שאין אשה נקנית בחליפין רק נחלקו רש"י ותוס' בטעם הדבר . רש"י ג: ד"ה לא כתב משום דגנאי הוא לה ותוס' ג. ד"ה ואשה כתבו בשם ר"ת דמכיון שחליפין הוא בפחות משוה פרוטה אם כן לא נקרא קנין כסף.

כל טוב

דוד בלום