עוד דיונים על הדף
1. למעלה מיו"ד 2. לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ'ש 3. כותל ברה"ר גבוה י' ואינו רחב ד'
4. הזורק דבילה שמינה ע"ג עמוד חייב
דיונים על הדף - שבת צט

YA שואל:

רש"י שואל למה רה"ר לא עשרים אמות ותירץ שהקרשים היו למעלה מיו"ד בצד חיצון של העגלה. מה שנר מבין העגלות? ועוד, לפי תוס', למה אין בעיה של למעלה מי'?

י.א.

בלטימור, ארה"ב

הכולל משיב:

הכלל הוא שאין רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, וזה כתוב לעיל שבת ז: בתחילת העמוד.

למעלה מעשרה טפחים ברשות הרבים זה אפילו לא כרמלית שאסור לטלטל מדרבנן אלא הוא מקום פטור ומותר לכתחילה לטלטל שם. גם תוספות מודים שאין רשות הרבים למעלה מיו"ד.

חודש טוב

דוד בלום