עוד דיונים על הדף
1. מר מדמי ליה לאחריו ובא לו לאחריו 2. לאחריו ובא לו לפניו הוא דחייב
דיונים על הדף - שבת צב

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

צב:

אלא לאחריו ובא לו לאחריו ד"ה חייב לאחר ידו ורגלו דברי הכל פטור כי פליגי בפונדתו ופיה למטה מר מדמי ליה לאחריו ובא לו לאחריו ומר מדמי ליה לאחר ידו ורגלו

רש״י מר מדמי לה לאחריו - דשמירה פחותה היא ומר מדמי לה לאחר ידו דלא דמי למוציא לאחריו דהתם משתמרים הן מן הגנבים אבל אלו נופלין מאליהן ואין מוציאין כן.

ראיתי בספר אחד שרצה להגיה ״חוץ״ מן הגנבים. אולם לכאורה יש לבאר כוונת רש״י שגם בלאחריו יש שמירה (פחותה) מגנבים משא״כ כשנופלים מאליהן אין שמירה כלל.

ועיין בספר שיח יצחק עמ״ס בבא מציעא (תלמיד חידושי הרי״ם) שכתב לבאר ע״פ דברי רש״י הנ״ל קושיית הגמרא בבא מציעא מב. ״צררן לאחריו מאי הוי ליה למיעבד״ והקשו האחרונים, הרי לאחריו ליכא שמירה מגנבים, ומה כוונת הגמרא ״מאי הוי ליה למיעבד״ (עיין עין יהוסף ועוד) אולם לפי רש״י מיושב שפיר שבאמת יש שמירה מן הגנבים ושפיר הקשה הגמרא. עכ״ד.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

הדברים הנ"ל לכאו' נראין דברי טעם. אמנם לכאו' עדיין צ"ע דמדכתב רש"י משתמרים מן הגנבים לכאו' משמע שמיירי בשומר שכר שחייב לשמור מן הגנבים, וא"כ לפ"ז צ"ע מב"ק סוף מה. דמשמע ששמירה פחותה רק סגי לשומר חנם ולא לשומר שכר, וצ"ע.

כל טוב

דוד בלום

שמואל דוד שואל:

מי אמר שמיירי בשומרים כלל?

הכולל משיב:

הרי הגמ' קרי לזה שמירה פחותה, משמע קצת דאיירי בשומרים, וצ"ע.

שבוע טוב,

דוד בלום