דיונים על הדף - שבת צ

אברהם יוסף שווארץ שואל:

בתוס' שבת צ. תרי גווני אהלא. ולעיל דלא שני תרי גווני חול, יל"ע דבודאי אי אפשר לומר תרי גווני שהרי בורית נאסר בשביעית, ובע"כ שיש לו עיקר, וחול אין לו עיקר?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

י"ל שהתוס' מקשים מדוע הגמ' לא תירצה תרי גוונא חול, בשלב שעדיין לא ידענו מהקושיא מהברייתא דשביעית.

יוסי בן ארזה