עוד דיונים על הדף
1. כלום קנאה יש ביניכם 2. שפרו ורבו
דיונים על הדף - שבת פט

אברהם יוסף שווארץ שואל:

פט. מה כתיב בה לא תרצח, כלום קנאה יש ביניכם, ונשלאת השאלה שהמלאכים ביקוש לשרוף משה בהבל שבפיהן, ועוד מצינו בחולין צא. שביקשו לפגוע ביעקב, מיד והנה ה' ניצב עליו?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

ביקשו לפגוע בבני אדם עשויים חומר, אבל לא המלאכים בינם לבין עצמם.

בברכה,

יוסי בן ארזה