דיונים על הדף - שבת פח

אברהם יוסף שווארץ שואל:

פח. לרבנן ח' חסרים עביד. יל"ע על פי דברי ריבנו בחיי בפ' בא דבמדבר קידשו על פי חשבון?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

איני יודע ליישב. כבר נגע בהערה זו החזו"א בסי' קמ.

בברכה,

יוסי בן ארזה