דיונים על הדף - שבת פו

אברהם יוסף שווארץ שואל:

פו. אמר רבא אם היה בבית אפל מותר. יל"ע לפי משנ"ת בתרוגם ויונתן פ' חוקת ועוד מקומות, דהענן היה מאיר אפילו בתוך החיבות וכהנה א"כ לכאורה לא נמצא בית אפל במדבר?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

(איני מכיר את התרגום יונתן. התוכל לתת מ"מ מדויק?) יתכן שהבבלי אינו סובר כתרגום יונתן או שמא שם מדובר באור אחר, לא גשמי.

בברכה,

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

בספרי במדבר פיסקא פג: "ר' שמעון בן אלעזר אומר: מנין אתה אומר כל אותם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נצרכו לנר, אלא אפילו נכנס אדם חדר לפנים מן החדר, כמו פנס נכנס עמו עד שעה שחוזר? תלמוד לומר: לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם - הא אפילו אדם נכנס חדר לפנים מן החדר עמוד האש מאיר לפניו". עמוד הענן היה מסוכך על העולם החיצון, על מי שנמשך מחוץ למחנה (ומושך אותו חזרה פנימה), ואילו עמוד האש היה מאיר לפני ולפנים ואין האדם זקוק להדליק לו נר בביתו. לכל אחד "עמוד האש" האישי שלו שנכנס איתו לביתו

הכולל משיב:

ייש"כ.

מכיון שמדובר בנס לטובת ישראל וצרכיהם, ואינו עניין טבעי, הרי כאשר האור מפריע - לא האיר.

יוסי בן ארזה