עוד דיונים על הדף
1. אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ 2. רש"י ד"ה וחוי
דיונים על הדף - שבת פה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

פה.

אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים מלא קנה זה לזית מלא קנה זה לגפנים מלא קנה זה לתאנים כו'

יל"ע מדוע נקט אלו מינים דוקא. ומדוע בסדר זה. ומדוע זית בלשון יחיד וגפנים ותאנים בלשון רבים. ועיין רש"י שהשמיט גפנים ונקט זית בלשון רבים ותאנים בלשון יחיד. ועיין רש"י בראשית פרק לו - פסוק כ "יושבי הארץ" - שהיו יושביה קודם שבא עשו לשם ורבותינו דרשו (שבת פה) שהיו בקיאין בישובה של ארץ מלא קנה זה לזיתים מלא קנה זה לגפנים שהיו טועמין העפר ויודעין אי זו נטיעה ראויה לה עכ"ל וצ"ע בכל זה..

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) כך סדר החשיבות, שכל הקרוב ל'ארץ' קודם.

ב) אילו היו אומרים 'זיתים' היה יכול להשתמע על הפירות. לכן נקטו 'זית', אבל בגפנים אין לחוש דקאי על הפרי, ואחר שנקט 'גפנים' נקט גם 'תאנים', שכבר יודעים שהכוונה לעץ כולו. ורש"י לא נקט בהכרח לשון רז"ל, ואין זו קושיא.

יוסי בן ארזה