עוד דיונים על הדף
1. שבת עט. רש״י ד״ה הא איתמר עלה 2. כדי לכתוב עליו פרשה קטנה 3. מפני שצריך להראותו לבעל חובו
דיונים על הדף - שבת עט

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים שליט״א

עט.

רש״י ד״ה הא איתמר עלה - לקמן בפרק רבי עקיבא מתרץ לה רב פפא הכי

קשה, מדוע לא פירש כן לעיל אצל ״הא איתמר עלה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה״ וצ״ע.

החותם בכבוד,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) אולי י"ל דהנה לקמן צ. יש גירסא בגמ' בסוגריים הא איתמר עלה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה וגו'. ואולי י"ל שרש"י גרס כגירסא זו "הא איתמר עלה". אמנם לקמן צ: אצל אמר רב פפא הא דזריע הא דלא זריע אין גירסא בגמ' "הא איתמר עלה".

ב) גם נראה מסתבר שהמילה "איתמר" שמופיעה הרבה פעמים בגמ' יש לה משמעות שהיא אמירה של האמוראים עם כוח מסויים דהיינו שהיא אינה סברא או דיחוי בעלמא אלא היא קביעה חשובה של האמוראים. וכשם שהרבה מאד פעמים בגמ' כתוב תנן וזה מסמן למשנה שהיא אמירה בר סמכא של התנאים, כן בדומה לזה "איתמר" היא אמירה בר סמכא של האמוראים.

ג) ומעתה הנה בדף עט. גם אצל רב נחמן וגם אצל רב פפא כתוב הא איתמר עלה, אבל מאחר שרש"י גורס לקמן צ. הא איתמר עלה רק אצל רב נחמן א"כ משמע שרק אצל רב נחמן כבר ידוע לנו שהאמירה שלו היא אמירה חשובה, לכן לא היה רש"י בדף עט. צריך להוסיף דבר על מימרא של רב נחמן, משא"כ אצל רב פפא לא כתוב לקמן פ: "הא איתמר עלה". לכן רש"י מדגיש בדף עט. שהמימרא של רב פפא היא מימרא חשובה, ולכן כתב לקמן בפרק רבי עקיבא מתרץ לה רב פפא.

שבוע טוב

דוד בלום