דיונים על הדף - שבת עח

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

עח.

רש״י ד״ה אמר אביי הכא בתלמיד - ״כגון שולי דנגרי״ שאומר לו רבו לך ופנה לי המקום

צ״ע מדוע לא פירש כפשוטו תלמיד הלומד תורה אצל רבו?

שמואל דוד

הכולל משיב:

מפני שבדרך כלל מקום התלמיד יושב לפני רבו ללמוד תורה בבית המדרש, שאינו מקום סעודה. משא"כ שוליא דנגרי נמצא בביתו של הנגר, שם הוא סועד.

יוסי בן ארזה