עוד דיונים על הדף
1. הכא נמי חזיא לדוגמא 2. פרק המוציא יין
דיונים על הדף - שבת עו

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים שליט״א

עו:

הכא נמי חזיא לדוגמא. עיין רש"י.

לפי מסקנת הגמרא צ"ע מה הנפ"מ בין קל לחמור וחמור לקל?

עז:

רש"י ד"ה מכסיין - בזנב והני מגליין - העזים אין להם אליה

מדוע פתח בזנב וסיים באליה?

החותם בכבוד,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) החיוב אינו משום השימוש לדוגמא, שהוא אינו מצוי. אלא שכדי שיהא צירוף לקל צריך שעכ"פ יהיה להם איזה שימוש משותף כלשהו, דבלא"ה הם שני דברים שונים לגמרי. ומ"מ לשיעור הקטן אין הקל יכול להצטרף שכן אינו חשוב.

ב) גם לעזים יש זנב אלא שאינו רחב מפני שאין להם אליה - שהוא זנב הכבשים בעל מרקם שומני רחב.

יוסי בן ארזה