דיונים על הדף - שבת עה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

שלום,

בעה. תסתיים דרב דאמר גדופי דאמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה דאי ס''ד חרשי הכתיב {דברים יח-ט} לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות תסתיים, ולא הבנתי, האיסור ללמוד ממנו אינה מחמת הצומר הנלמד - שהרי אפילו דברי תורה אסורין ללמוד ממנו, כדרש"י, אלא דאסור ללמוד מנו אישית, וא"כ אפילו סבר דמותר ללמוד להבין, מכל מוקם אולי הני מילי דוקא ממי שאינו אמגושי?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

נ"ל כי במכשף האיסור אינו משום שיימשך אחריו אלא מפני שאסור ללמוד ממנו כישוף, ורש"י שציינת דיבר רק על מין האדוק בע"ז. ונראה שזו כוונת רש"י (בד"ה דאי). וכיון שמותר ללמוד להבין ולהורות מותר גם ללמוד מן המכשף עצמו.

בברכה,

יוסי בן ארזה