עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה מתקן 2. היינו בורר היינו זורה היינו מרקד 3. הצד את הצבי
דיונים על הדף - שבת עג

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה״ג חכמי הכולל שליט״א,

עג:

רש"י ד"ה מתקן - אינו צריך "לגופה דהוצאה" "ולא למת" כו'

לכאורה היינו הך ומה כוונתו?

עג:

הקוצר הבוצר והגודר כו' עיין רש"י גודר בתמרים. מוסק בזיתים. אורה בתאנים.

ק"ק מדוע לא פירש "בוצר בענבים" וצ"ע.

החותם בכבוד,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) לפעמים אין צריך את החפץ עצמו אבל צריכים את 'גופה של הוצאה' - כגון סבל המעביר דברים מהכא להתם, אף שאינו צריך את החפץ.

ב) 'בוצר' משמעותו ידועה והוא מפורש בפסוקים, כגון בפרשה שקראנו השבת 'ואת ענבי... לא תבצר'.

יוסי בן ארזה