דיונים על הדף - שבת ז

שוורץ שואל:

הנה הרמ"א או"ח סוף סימן שמ"ה הביא חילוקי דעות בקנה גבוה יתר מי' ואינה רחבה ד', הויא בתוך כרמלית, די"א שנחשב כרמלית, ויש אומרים דהויא מקום פטור, ויל"ע מגמ' שבת ז. אלא מאי ותופסת עד י' דעד י' הוא דהויא כרמלית למעלה מי' טפחים לא הוי כרמלית וכי הא דא''ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מי' למאי הלכתא אילימא דאין רשות היחיד למעלה מי' והאמר רב חסדא נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו אפילו גבוה מאה אמה חייב מפני שרה''י עולה עד לרקיע אלא דאין רה''ר למעלה מי' מתני' היא דתנן הזורק ד' אמות בכותל למעלה מי' טפחים כזורק באויר למטה מי' טפחים כזורק בארץ אלא אכרמלית דאין כרמלית למעלה מי', עכ"ד הגמרא, ומבואר להדיא דדוקא רשות היחיד תופסת למעלה מי', וממילא קנה הנמצאת בתוכה הויא רשות היחיד, משא"כ כרמלית אינה תופסת למעלה מי' וקנה הנמצא בתוכה אינה נחשב לכרמלית.

שוורץ

הכולל משיב:

שלום

הדעה שסוברת שפחות מד' על ד' מעל כרמלית דינו ככרמלית מדברת כשהמקום אינו גובה עשרה טפחים, כמו שכתב בשעה"צ שם אות עה.

יוסי בן ארזה