עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה חמישה 2. ואם יש לו בית קיבול כתיתין טמא
דיונים על הדף - שבת סו

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה״ג חכמי הכולל שליט״א,

סו:

תלתא מוקמי חמשה מסו כו'

פירש"י ה' - קשרים.

צ"ע מדוע לא פירש כן לעיל אצל תלתא מוקמי.

ואולי י"ל שכוונתו לאפוקי מלפרש תלתא מוקמי חמשה, והיינו שיש בכח ג' להעמיד החולי לה' בני אדם ולכן כתב שהכוונה בחמשה היינו חמשה קשרים והוא דבר בפנע"צ.

החותם בכבוד,

שמואל דוד

הכולל משיב:

הסברך נאה. יישר כח.

יוסי בן ארזה