דיונים על הדף - שבת סה

יעקב תים שואל:

עי' שבת ס"ה ב' דלפי' הראשונים דפאה נכרית הוי תחליף שיער. יוצא שרב הקפיד שתוכל האשה להראות שערה לבעלה בבית על אף שאולי תחלל שבת לפעמים דמשלפא ומחויא כו', והיום נוהגים להקל כהזוהר באיסור "שלא תתגנה" לכאו'.

נא לבאר לי את הדברים !

תודה רבה!

הכולל משיב:

ההקפדה היתה שתתקשט בפאה ולא שתראה שערה לבעלה. ואין חשש דמשלפא ומחויא בחצר שכל איסורו מדרבנן (להשיטות דמיירי בחצר שאינה מעורבת).

ואין זה ענין לדברי הזוהר שהחמיר בשער מגולה, שהרי יכולה לחבוש פאה באופן שלא תתגנה על בעלה. ואדרבה מבואר בגמרא שפריעת ראש גנאי היא לבנות ישראל, ולא יופי.

יוסי בן ארזה