עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה טהורה 2. נשרו רוב ממסמרותיו
דיונים על הדף - שבת ס

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה״ג חכמי הכולל שליט״א,

ס.

רש"י ד"ה טהורה - דלאו תכשיט היא אלא תשמיש לבתי שוקיה והוי כטבעת הכלים דאמרן טהורות בפרקין דלעיל ויוצאין בה שצריך לה עם בתי שוקיה ולא הוי משאוי ויוצאין דכיון דלצניעותא היא לא שלפא ומחוי והאי מחט נמי לצניעות "דשער באשה ערוה" ולא מחויא ואמאי לא תצא לכתחילה

יל"ע מדוע כתב כן דוקא כאן ולא לעיל בתחילת הפרק.

החותם בכבוד,

שמואל דוד

הכולל משיב:

לא הבנתי הרי רש"י כאן מפרש "בירית" וזה מוזכר רק לקמן סג. במשנה.

גוט וואך,

דוד בלום

שמואל דוד שואל:

רש״י מזכיר כמה פעמים ״שתגלה שערה״ (למשל נז. במשנה. וכן כמה פעמים נז:) ומדוע לא הוסיף שם ששער ברשה ערוה?

הכולל משיב:

אולי י"ל דהנה לעיל נז. רש"י כתב "שתגלה כל שערה" וזה פשיטא שמיקרי ערוה ואין צורך שרש"י יכתוב זה משא"כ בדף ס. משמע שרק מגלה קצת מן השערות שלה ורש"י קרא לזה צניעותא וקצת משמע שלא ממש ערוה אעפ"כ קמ"ל רש"י שגם על זה יש פחד לאשה להסיר משום שער באשה ערוה לכן לא חיישינן שתגלה וא"כ מותר ללבוש ברה"ר וצ"ע

כל טוב

דוד בלום