דיונים על הדף - שבת נז

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה״ג שליט״א חברי הכולל החשוב עיון הדף

שבת נז.

רש"י ד"ה בזמן שאין תפורין - עם השבכה שקורין שקופיי"א אבל תפורין ליכא למיחש לאחוויי שאינה נוטלת השבכה מראשה ברה"ר שתגלה ׳כל׳ שערה.

מלשון רש"י משמע שאינה נוטלת השבכה משום שאז תגלה כל שערה אבל אין חוששים לגילוי מקצת שערה. [וידוע שיטת הגרמ״פ ז״ל באג״מ בזה]. ועיין שו"ת חת"ס ח"ו (ליקוטים) סימן ב. מש"כ בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

ייש"כ (א"נ, אפילו לנוהגות להקל כר' משה אין חשש שתסיר השבכה...)

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

לא הבנתי כוונתך

הכולל משיב:

כוונתי שא"א להוכיח מכאן את ההלכה בענין גילוי מקצת שער, אלא רק להוכיח אולי שיש נשים שיקילו בכך.

יוסי בן ארזה