דיונים על הדף - שבת נא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

דף נא.

רש״י ד״ה היה כפוף ויושב לפני רבי - מפני כבוד הנשיאות ׳ולא היה מורה לפניו׳ אע"פ שגדול הימנו

לא הבנתי, הרי מבואר בגמרא שהורה לפניו ״כי הא דיתיב רבי ואמר אסור להטמין את הצונן אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי אבא התיר להטמין את הצונן אמר כבר הורה זקן״ וצריך ביאור בזה.

ואגב עיין בספר ערכי תנאים ואומראים ערך רבי ישמעאל ברבי יוסי שמסתפק בכוונת רש״י במש״כ ״אע״פ שגדול הימנו״ אי קאי על רבי ישמעאל או על רבי ע״ש ולא הבנתי דבריו.

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

שלום

ר' ישמעאל בר"י לא הורה בפני רבי אלא רק העביר לו את הידיעה שאביו התיר הדבר.

נ"ל לכאו' שכוונת הערכי תנאים ואמוראים לדקדק מי הוא 'ממנו' - אם קאי על רי"ש, הרי אין זה 'אף על פי' אלא אדרבה, בגלל שרבי גדול ממנו לכן בדין הוא שרי"ש ישב לפניו כפוף. ואם קאי על רבי, כלומר שר' יוסי גדול מרבי, הלא מצינו במקום אחר שרבי גדול ממנו.

יוסי בן ארזה