עוד דיונים על הדף
1. איבעית אימא בקטן ואבע״א באשה 2. רש״י ד״ה חוששין 3. מתיב רב קטינא
4. לכולי עלמא צריך ליחד לו קרן זוית DAILY QUIZ 5. מהו לפצוע זיתים
דיונים על הדף - שבת נ

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה"ג שליט"א חכמי כולל עיון הדעת אחדשה"ט

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

א) שבת נ:

איבעית אימא בקטן ואבע״א באשה ואבע״א בסריס

ופירש״י דלית להו זקן.

וקשה לי, הרי יש שערות ידיה ורגליה של אשה וצ״ע.

ב) שבת נ:

רש״י ד״ה שרי - לחוף פניו כו׳

ובד״ה ברדא לרחוץ פניו.

יש לעיין בכוונתו בד"ה ברדא ומדוע צריך לפרש עוד הפעם. גם ק״ק בשינוי הלשון. ואגב יש לעיין אם כוונת רש״י למעוטי שער ראשו וצ״ע בזה.

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

א) יד ורגל היינו כפות היד והרגל, מקום שאין שער.

ב) בעפר כתב 'לחוף' - לשון שפשוף, ובברד - לרחוץ. ובא לפרש את הפעולות שעליהן אמרו שרי.

יוסי בן ארזה