עוד דיונים על הדף
1. עקירה והנחה 2. רש״י ד״ה דרך סטיו ורש״י דף ז' ד״ה בין העמודים
דיונים על הדף - שבת ה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

דף ה: רש״י ד״ה דרך סטיו - מקום איצטבאות שיושבים סוחרים ושם כרמלית עליה דלאו להילוכה הוא כרה"ר

דף ז. רש״י ד״ה בין העמודים - שהיו עמודים ברחבה ותולין בהם התגרים פרגמטיא וגם איצטבאות היו לפניהם לישב שם התגרים

מדוע רש"י כותב תגרים במקום סוחרים?

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

תגר היינו סוחר. ומיופי הסגנון לגוון המלים.

כל טוב

יוסי בן ארזה