עוד דיונים על הדף
1. עקירה והנחה 2. רש״י ד״ה דרך סטיו ורש״י דף ז' ד״ה בין העמודים
דיונים על הדף - שבת ה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

חקירה-

יש לחקור במי שעקר חפץ ברשות הרבים ואחר כך בנה גוי מחיצות סביביו ואח״כ הניח החפץ. האם נחשב כהוצאה מרה״ר לרשות היחיד?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

מצאתי במרכבת המשנה הל' שבת פי"ג ה"ח, וז"ל, ואינו חייב עד שיעמוד לפוש ברשות שניה דוקא שהיתה העקירה משעה ראשונה לכוונה זו לעמוד ברשות שניה, עיי"ש היטב. ולכאו' משמע שכדי להתחייב בעינן דוקא עוקר ע"מ להניח באותה רשות שהניח לבסוף, משא"כ בנידון דידן, גם אם נימא שעקר ע"מ להעביר ד"א ברה"ר, מ"מ לא עקר ע"מ להניח ברה"י שהגוי בנה שהרי בשעת העקירה עדיין לא היתה רשות זו בעולם. ולפ"ז פטור, וצע"ג.

כל טוב

דוד בלום