דיונים על הדף - שבת מז

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

שבת מז.

רש״י ד״ה נוטל אדם - הכלכלה בשבת והאבן בתוכה

צ״ע בכוונת רש״י בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

שלום

אולי במלים האלו רצה רש"י להדגיש שלא נפרש שהכלכלה ביד הבן, אלא בידו של האדם הנוטל.

בברכה.

יוסי בן ארזה

שמואל מוסיף:

ועיין דק״ס מכת״י ונראה כדבריך