דיונים על הדף - שבת מג

שוורץ שואל:

שבת מג: אמר להו רב ששת פוקו ואמרו ליה לר' יצחק כבר תרגמא רב הונא לשמעתיך בבבל דא''ר הונא עושין מחיצה למת בשביל חי ואין עושין מחיצה למת בשביל מת, ומבואר דאין מחיצה משום מת בשבת, הוא דוקא לדעת רבי יצחק דאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל, וא"כ לדידן דלא קיי"ל כרבי יצחק, אמאי פסק המחבר בסי' שי"א דאין עושין מחיצה משום מת בשבת?

שוורץ

הכולל משיב:

שלום

רא"מ הורביץ בהגהותיו פירש 'כבר תרגמא ר"ה לשמעתיך' - כבר תרגמה שלא נאמר הדין כי אם לענין מחיצה אבל לא לטלטל. ובזה פירש דברי הרי"ף שהביא דין זה.

בברכה.

יוסי בן ארזה