דיונים על הדף - שבת לט

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט״א

שבת לט:-מ.

מאי כללא דאמר רב תנחום א"ר יוחנן א"ר ינאי אמר (רב) כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות שאף על פי שרבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל ור' עקיבא מכריע אין הלכה כדברי המכריע חדא דרבי עקיבא תלמיד הוא ועוד הא הדר ביה ר"ע לגביה דרבי יהושע.

אינני מבין את החדא ועוד, הרי ר' עקיבא מודה לר' יהושע וכבר אינו מכריע, ולמה הגמ' מביאה את החדא?

שמואל

הכולל משיב:

שלום,

אם השאלה היא למה הובא הטעם הראשון מאחר ואליבא דאמת רע"ק חזר בו - י"ל כדי ללמד שאין אומרים הלכה כדברי המכריע בתלמיד.

בברכה,

יוסי בן ארזה