דיונים על הדף - שבת לג

שוורץ שואל:

לג. בעון ... גלות בא לעולם, ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבים במקומן, מה כפל הלשון של גלות בא, ומגלין אותם, לכאורה אם גלות בא מלגין אותם, ועוד מה הפשט שבאין אחרים ויושבין במקומן. הרי כבר הובטחנו שלא ימצאו אויבינו מנוח בארצינו? ואם אפשר לומר שהכונה הוא שמלבד מה שאנו גולין מארצינו, יגלו עוד פעם בתוך הגלות, ובואתם מקומות שישבו אבותינו ישבו אבותינו?

שוורץ

הכולל משיב:

נראה לי שהפשט הפשוט הוא ש'ומגלין' הוא הפירוט הכותרת. ומפרש שעניינה של הגלות לא רק ביציאה אלא בכך שאחרים תופסים את המקום תחת ישראל. ואע"פ שלא ימצאו מנוח לאורך זמן, סו"ס הם יושבים בה, אם מעט ואם הרבה.

כך נראה גם מהראיות שמביא מהפסוקים, שמדובר בגלות מהארץ. לא מדובר שם על גלות בתוך גלות.

בברכה,

יוסי בן ארזה

שמואל דוד ברקוביץ מוסיף:

עיין דק״ס שבכת״י ליכא כפל לשון.