דיונים על הדף - שבת לא

ישראל שואל:

ראית בקישור הזה את דברי ר' חיים קניבסקי

https://dafyomi.co.il/discuss_daf.php?gid=22&sid=24&daf=114&n=0

>>ועי' ריש פ' וישב עה"פ כי בן זקנים שכתב בעל הטורים זקנים נוטריקון זרעים קדשים נשים ישועות מועד והקשה שם בדרך שיחה למה לא נזכר סדר טהרות, ותירץ הגרח"ק שליט"א שהיו זמנים שסדר קדשים וסדר טהרות היה סדר אחד כי קדשים צריכים לאכול בטהרה, עיי"ש. ולפ"ז י"ל גם כאן שרש"י אצלנו לא הזכיר סדר טהרות כי הוא כלול בקדשים.<<

מה המקור לכך, והיכן דבריו מובאים?

ישראל

ירושלים

הכולל משיב:

הנה יש להביא קצת מקור לדברי הגרח"ק שליט"א (בדרך שיחה ח"א עמ' קעא) מרש"י ב"מ לג: (ד"ה בימי) שכתב רש"י שסידרו המסכתות דברי נזיקין לבדם ודברי יבמות לבדם ודברי קדשים לבדם, ע"כ. וצע"ק למה רש"י לא הזכיר סדר טהרות .אלא ע"פ הגרח"ק ניחא שהיה זמן שנמנו סדרי טהרות וקדשים כאחד ולפ"ז טהרות כלול בסדר קדשים, ועדיין צ"ע.

עוד מקום שמוזכר חידוש זה:

גם ראיתי בספר אשיחה להרב זאב אריה שטיגליץ, פרשת וישב, ששאל את הגרח"ק שליט"א למה בעל הטורים לא הזכיר שיעקב למד טהרות עם יוסף וגם שם השיב הגרח"ק שטהרות כלול בקדשים, אבל שוב לא מובא מה מקורו של הגרח"ק לזה.

מקור נאמן-

א) הרב שטיגליץ שליט"א ציין לי לעיין בספר דובר צדק לגאון רבי צדוק מלובלין זצ"ל ושם במהדורת תרע"א [מובא באוצר החכמה] בדף י' ע"ב (עמ' 19 ד"ה והם) כותב הדובר צדק שבאמת ששה סדרי משנה הם כחמשה חומשי תורה כי חכמה ודעת שהם קדשים וטהרות אחד הם כי ממקור אחד יצאו ולכך במקור הם אחד, עכ"ל.

ב) גם מצאתי מקור יותר קדום בהקדמת סמיכת חכמים להגאון רבי נפתלי כץ זצ"ל בדף ה"א על פסוק והיה אמונת עתיך וגו' שמובא בשבת לא. כרמז על ששה סדרי משנה, ושם בפסוק יש וי"ו החיבור רק בין המילים חכמה ודעת ולא בין שאר המילים. וכתב הסמיכת חכמים שהטעם לזה כי חכמה ודעת הם ענין אחד, עיי"ש.

ג) אולי הפירושים הנ"ל אינם בדיוק כמו ההסבר שמובא בדרך שיחה בשם הגרח"ק אבל עכ"פ הם יכולים לתרץ למה בעל הטורים ריש פ' וישב לא כתב שיעקב אבינו למד סדר טהרות עם יוסף כי קדשים וטהרות אחד הם, לכן בעל הטורים רק הזכיר קדשים.

דוד בלום

ישראל ספרא מוסיף:

יש כח ר' דוד,

אני עכשיו עובד על חומש בעלי התוספות, והפירוש הנ"ל מובא בפענח רזא, ועשיתי חיפוש והגעתי לאתר שלכם.

תוכל לראות כאן דוגמא של מה אני עובד עכשיו

https://my.israelgives.org/he/campaign/ASHRECHO
הכולל מוסיף:

מה שהגרח"ק שליט"א כתב בעצמו-

א) הראו לי שבהוצאה החדשה של טעמא דקרא (שנת תשע"ג) פרשת וישב פל"ז ב. כתב הגרח"ק וז"ל, כי בן זקנים הוא לו כתב בעה"ט זקנים נוטריקון זרעים קדשים נשים ישועות מועד הא דלא נמנה גם סדר טהרות, משום דאיתא (איני זוכר כעת מקומו) דבתחילה היו קדשים וטהרות סדר א' מכיון שקדשים צריך לאוכלם בטהרה ורק כאשר נתרחבו הדברים והדינים בברייתות חילקום לשני סדרים, וע"כ כוללם ביחד, עד כאן דברי טעמא דקרא.

הרי שהגרח"ק אינו זוכר המקור לדבר זה.

ב) רק נסכם הענין בס"ד

אנחנו הבאנו מספר דובר צדק (הוא בעמוד כ"ב של מהדורת שנת תשס"ב של כל ספרי רבי צדוק מלובלין) שחכמה ודעת שהם קדשים וטהרות אחד הם, עיי"ש. וצריך להתעמק בדבריו.

ג) וגם בהקדמת סמיכת חכמים למסכת ברכות לגר"נ כץ זצ"ל דף ד' עמוד ד' כתב על הפסוק בישעיה לג:ו הובא בשבת לא., וז"ל, צריכין אנו לתת טעם נכון למה נכתבו כל החמשה תיבות בלא ווי"ן אמונת עתיך וגו' ותיבת ודעת כתיב בוי"ו הלא בין לריש לקיש רומז לסדר בפני עצמו סדר טהרות וגו'. ונ"ל לפי שאלו השני סדרים קדשים וטהרות הם בסוג אחד, עיי"ש בסמיכת חכמים (ועי' רמת שמואל להרב שמואל אג'ייני זצ"ל ליקוטים עמ' תכ"ג).

כל טוב

דוד בלום