דיונים על הדף - שבת ל

שוורץ שואל:

בשבת ל. ואילו משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות, איזה גזירות ותקנות מצינו למשה רבינו, מלבד שיעסקו בהלכות חג בחג?

שוורץ

הכולל משיב:

שלום,

הרמב"ם כותב בהל' תפילה פי"ב הל' א' שמשה תיקן קריאת התורה בשבת בשני ובחמישי בשחרית על פי הגמ' בב"ק פב. עי' כס"מ שם.

ובריש הל' אבל כותב הרמב"ם שמשה רבינו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה על פי הירושלמי כתובות א:א.

כל טוב,

אברהם פיליפס