דיונים על הדף - שבת כח

שוורץ שואל:

לכ' כולל עיון הדף, המאיר עינינו בדף היומי

בנוגע לכח.

האם כל דבר שמטמא באהל מקבל טומאה גם אם הוא מאהיל על המת? א"כ למה הוצרכו מקור מיוחד שפשטן מטמא טומאת אהלים, ולא ילפינן טומאת מת מנגעים ושרצים? ואם לא, א"כ מאי מייתי רש"י ותוס' מהספרי, והרי הספרי לא איירי אלא לגבי טומאת אהל ולא לגבי טומאת מאהיל? ועוד הגמרא אומרת אי מה להלן קרשים אף כאן קרשים, וברש"י שהקרשים יטמאו ונלמד שכל עץ מקבל טומאה, והרי הקרשים לא היו מאהילים, אלא בתוך האהל?

שוורץ

הכולל משיב:

באופן עקרוני כל דבר המטמא באהל מקבל טומאה בעצמו, מלבד דברים מסוימים שלמדו חכמים (יש ראשונים שאומרים דווקא כשהם מחוברים לקרקע וי"א אפילו תלושים). בכלל היוצא מן הכלל הוא העץ, לכן הוצרכו ללמוד שפשתן אינו ככל העצים.

יוסי בן ארזה