דיונים על הדף - שבת כו

שוורץ שואל:

בכו. למה הצריכו קרא מיוחדת לומר שאין מדליקים בטבל, הרי יש בזה משום ביוטל מצות הפרשת תרומה ומעשר, וגם גזל השבט?

שוורץ

הכולל משיב:

בפשטות מצות הפרשה ונתינה חלות רק כאשר בא לאכול. לכן הייתי אומר שמותר לשרוף ולא להפריש.

יוסי בן ארזה