עוד דיונים על הדף
1. ערבית במנין 2. תוס' ד"ה בקר שני לשריפתו
דיונים על הדף - שבת כד

שלמה שואל:

שלו' לכם

רש"י כותב שבחול מתפללין ערבית בביתן. אולם הגמ' בברכות בדף ד ע"ב כותב שאדם בא מן השדה בערב ונכנס לבית המדרש וכו' וקורא ק"ש ומתפלל. הרי שהיו מתפללין בבית הכנסת.

שלמה

הכולל משיב:

שלום וברכה,

יתכן שהיו מקומות כאלו, אולי מקומות קטנים שאנשים התאחרו בעבודתן ולא היה מניין קבוע לערבית. ויתכן שמדובר כאן בגמרא קודם שעשו חכמים סיג לדבריהם, שהיו רגילים לבוא הביתה מיד מן השדה. וכן משמע בפירוש רבנו יהונתן מלוניל על הרי"ף שבת שם (ע"ש חילוקי גרסאות).

כל טוב.

יוסי בן ארזה