דיונים על הדף - שבת ב

אברהם שואל:

לכבוד הרב המשיב שליט"א,

שלום! התוס' הרא"ש כאן כתב שהוצאה אינה חשובה מלאכה וביו"ט כתיב לא תעשה מלאכה ועל כן אין עירוב והוצאה ליו"ט. והנה הרשב"א כתב דמאחר ולומדים איסור הוצאה מקרא דויכלא העם מהביא או אל יצא איש, תקשי אם כן אזהרה שמענו עונש מנין, ותירץ דכיון דגלי רחמנא דמלאכה הוא הרי זה בכלל כל העושה בו מלאכה יומת. ע"ש. אבל לפי התוס' הרא"ש עדיין תקשי איך מחייבינן מיתה למי שהוציא בשבת?

ייש"כ, ובברכת בריאות,

אברהם

בלטימור מד. ארצה"ב

הכולל משיב:

שלום,

לא מצאתי כן בתוס' ורא"ש. התוס' בביצה יב. כתבו שביו"ט מותרת הוצאה (למ"ד) משום שכתוב 'לא תוציאו... ביום השבת' ולא ביו"ט. אבל היכן כתוב שהוצאה אינה בכלל 'מלאכה'?

יוסי בן ארזה

אברהם שואל:

לכבוד הרב הגאון ר' בן ארזה שליט"א,

לא תוס' והרא"ש אלא תוס' הרא"ש, שבת ב' ע"א סוף ד"ה יציאות השבת. "ועוד אמרינן בפרקא קמא דיו"ט, עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליו"ט, והיינו טעמא משום דאינה חשובה מלאכה, וביו"ט כתיב לא תעשה כל מלאכה."

אני משער שמעכ"ת הוא זה שחיבר את הספרים החשובים "יוסף דעת," אם כן תודה רבה לך, אני משתמש בספרים בדרך לימודי, והרבה דברים זיכני. ייש"כ!

בברכת בריאות, ובתפילה שירחם הקב"ה על עמו ישראל למנוע מהם משחית ומגיפה ופגע רע,

אברהם לענץ

הכולל משיב:

ייש"כ על הדברים, ועל הברכות. אכי"ר.

אכן לא שמתי לב שכתבת תוס' הרא"ש.

נראה שגם לדבריו הוצאה היא מלאכה אלא שהיא מלאכה גרועה, וכמו שמפורש בדברי התורא"ש לעיל מינה. ולכן צריך לימוד מיוחד להוצאה, אבל לאחר שיש קרא שוב חזרה המלאכה בכלל מלאכה דשבת, וכמפורש במשנה דאבות מלאכות ארבעים חסר אחת. משא"כ ביו"ט כדקאי קאי.

בריאות איתנה וכל טוב לך ולכל אשר עמך.

פסח כשר ושמח,

יוסי בן ארזה