דיונים על הדף - שבת קמז

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

קמז:

מדוע פירש רש״י ב׳ פעמים תיבות אוליירין וצ״ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

הנה מצינו במקומות אחרים שרש"י פירש אותה מילה פעמיים אפילו באותו עמוד עי' ב"מ מא. רש"י ד"ה שליחות יד, וז"ל, שחייבו הכתוב עליו אפילו נאנסה וגו'. ושם לקמן בסמוך ד"ה שליחות יד כתב, וז"ל, שחייבו הכתוב עליו ואפי' נאנסה וגו'. וכן עי' מנחות כח: רש"י ד"ה בעץ פי' בדיל ושם לקמן בסמוך ד"ה בבעץ פי' בדיל, עיי"ש. ומשמע מזה שהדרך של רש"י לחזור על פירושו אפי' כמה פעמים [וגם כאן לעיל קיד. ד"ה אלו כתב אוליירין בלנים] כי רש"י רוצה להקל על הלומד ואולי הלומד אינו לומד הגמ' כסדר אלא עיין באמצע הסוגיא ולא ראה מה שרש"י פירש מקודם. ולכן כשיש מילה לא מצוייה בגמ' כגון אוליירין אן בעץ רש"י חוזר על הפירוש עוד פעם כדי להיטיב עם הלומד.

כל טוב

דוד בלום