דיונים על הדף - שבת קמה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

א) שבת קמה:

כל שלא בא בחמין וכו':

הדיח מאי אמר רב יוסף הדיח חייב חטאת אמר מר בריה דרבינא אף אנן נמי תנינא חוץ ממליח ישן וקולייס האיספנין שהדחתן זו היא גמר מלאכתן שמע מינה

לא הבנתי, הרי שאלת הגמרא הוא על המתני׳ ומה ראיה הביא מר בריה דרבינא, וצ״ב.

ב) רש״י הדיח - קולייס מאי

מדוע נקט רש״י קולייס

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

שלום,

א) יתכן שמי שהסתפק בבית המדרש לא ידע אם נכון לדייק כן מהמשנה (או שנסתפק אם הגרסה 'שהדחתן היא גמר מלאכתן' כלומר ממש או 'שהדחתן כגמר מלאכתן' - ורק מדרבנן).

ב) כדי לפרש ביתר ביאור על מה קאי הגמ'.

בברכה,

יוסי בן ארזה