דיונים על הדף - שבת קלז

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

קלז:

ת"ר המל אומר אקב"ו על המילה כו׳ המל את הגרים אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אקב"ו על המילה כו׳ המל את העבדים אומר אקב"ו על המילה

יל״ע מדוע רק אצל גרים הוסיף הגמרא ׳ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם׳ וצ״ע

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

אולי י"ל דהנה כמדומה ברוב הפעמים כשנזכרו ברכות בש"ס לא נזכר הנוסח המלא של הברכה עם שם ומלכות, וי"ל דכאן שאני משום הא דכתוב בדברים י:יח שה' אוהב גר, ולכן י"ל שיותר ראוי להזכיר שם ה' על ברכת הגרים. ועי' גם ילקוט שמעוני פ' אמור רמז תרמ"ה, וז"ל, גר שנתגייר לשמו של הקב"ה, עיי"ש. ומשמע שיש קשר מיוחד בין גרות לבין שם ה', לכן י"ל שהזכירו שם ה' באופן מלא בגמ' כאן בברכה על המילה של הגרים.

שנזכה בקרוב לנחמת ציון וירושלים

דוד בלום