דיונים על הדף - שבת קלה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

קלה. ברש"י בסוף עמוד כתב שאשה הבא לגייר וולדה עימה נימול לשמונה, ולא הבנתי, אין שום חיוב למול אותו, שהרי הוא גוי גמור, ואם ירצה אמו לגיירו יכול לגיירו באיזה יום שהיא רוצה ומה ענינו לשמונה?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

שלום,

לא הבנתי היכן כתוב שצריך להמתין שמונה?

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

רש"י מבואר דילפינן מדרשא דכל שאין אמו טמאה לידה אינו נימול לשמונה, שאשה הבאה לגייר עם ולדה אינו נימול לשמונה, ומבואר דאילמלי האי דרשא היה נימול לשמונה, וצ"ע כנ"ל

הכולל משיב:

כי לולא קרא היה מקום לומר שאין זו נחשבת מילה כלל, שאולי אין זו ערלה, וממילא אין כאן גירות.

יוסי בן ארזה