דיונים על הדף - שבת קלב

אברהם יוסף שווארץ שואל:

בהא דקאמר מחוסר כיפורים מ"ביום צוותו" נפקא, צ"ע, דיום צוותו הוא דין כללי בכל הקרבנות דאין לשוחטן ולהקריבן בלילה, ואם שחטן בלילה אם עלו לא ירדו וכהנה, משא"כ יום השמיני הוא זמן בעצם ההקרבה, וכל שהקריבו לפני זה הרי הוא הקריבו לפני זמנה, והיא פסולה לגמרי, וכמו"כ מחוסר כיפורים שנטמא בלילה שלפני הקרבתה פליגי בית שמאי ובית הלל בכריתות.

ברש"י ד"ה מה צרעת שדוחה את העבודה, פירש"י דטמאי מתין נדחית בקרבן ציבור, ולא זבין ומצורעין ובטילין לעשות פסח ולא אמרינן יקוצו בהרתן ויאכלו פסחים, עכ"ל ולא הבנתי כוונת רש"י ולא אמרינן יקוצו בהרתן, הרי אם טומאה זו היתה נדחית לכאורה היה אוכלה בטומאה עם בהרתו, ומה מועיל קצית בהרתו, והרי הוא ממנ"פ צריך מספר ימי הסגר או סדר טהרה של מוחלט.

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

א) הרמב"ם פסק בהל' פסולי המוקדשין פ"ג ה"ו בהמת קדשים שנשחטה בלילה וגו' אם עלתה תרד.

ב) קושית כתר"ה שליט"א היא כתובה ברש"י קלב: ד"ה דילמא, וז"ל, דילמא הא דלא אמרינן ליה יקוץ משום דגברא דלא חזי הוא כדלקמן דאי נמי קייץ מחוסר טבילה והערב שמש, עכ"ל.

כל טוב

דוד בלום