עוד דיונים על הדף
1. רש"י מביא מספר הערוך 2. מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה וקרא הרבה
דיונים על הדף - שבת יג

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

דף יג:

רש"י מביא מספר הערוך.

האם מצינו בעוד מקומות שהביא רש"י מספר הערוך.

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לכבוד שמואל,

חוץ משבת יג, זה לא מופיע עוד פעם ברש"י.

זה מופיע גם פעם אחת ברשב"ם בבא בתרא נב. ד"ה אבא.

בכבוד רב,

ראובן וינר