דיונים על הדף - שבת קכב

אברהם יוסף שווארץ שואל:

בריש פ' מפנין גדול הכנסת יותר מקבלת פני שכינה, מאברהם, וצ"ע דמצינו בכמה מקומות דאף למשל שגדול תלמוד תורה מהצלת נפשות, מכל מקום כל מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים דומה תלמוד תורה, כן מצינו כמה מצוות שהעוסק בהן פטור ממצות אחרות, אף שהם חשובות מהן, וכן מצינו בזבחים ק. סוגיא ארוכה בקבורת אשתו ועשיית פסח, מתי דוחה אחד את השני, אף דהקרבת פסח הוא עשה שיש בו כרת, ובע"כ דדיני קדימה במצוות אינן תלוים בגדלות המצוה

הכולל משיב:

י"ל שאילו לא היתה הכנסת אורחים גדולה, היה זה חוסר כבוד כלפי השכינה שעוזבים אותה לצורך מצוה, ואין זה דומה לעדיפות בשתי מצוות גרידא.

יוסי בן ארזה