דיונים על הדף - שבת קכב

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

קכב.

רש״י ד״ה אם רוב ישראל אסור - והא הכא דהוי דומיא דמכירו הואיל ורובא נינהו אסיק דעתיה להדליק אף בשבילם וקתני אסור

לא הבנתי כוונת רש״י כאן, האם כוונתו שהקושיא לאביי או לרבא? העיקר חסר מן הספר...

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לכבוד שמואל,

הקושיא רק על רבא, שלדעתו "נר לאחד נר למאה" מתיר גם בפניו - וכאן הברייתא אוסרת.

אבל לפי אביי, בפניו באמת אסור ואין קושיא עליו.

כל טוב,

ראובן וינר

הכולל מוסיף:

וכן מבואר מלשון שתי הברייתות דבברייתא דמרחץ איתא עיר שישראל ונכרים דרין בתוכה והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת אם רוב נכרים וכו'. ומוכח דקאי ארוב אנשי העיר, אפילו אלו שאינם לפנינו. משא"כ במדורה לא הוזכר עיר ומשמע שקאי על אלו שלפנינו. ואולי היינו כוונת רש"י שפירש הדלוק במסיבה - של בני אדם.

אברהם פיליפס