דיונים על הדף - שבת קיט

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

קיט.

אשור הייא

עי׳ במסורת הש״ס שכתב וז״ל פי׳ מהר וכ״כ בסוף עמוד זה

לכאורה כוונתו לרש״י בסוף העמוד

וצ״ע שהרי גם כאן פירש״י מהר ולא הבנתי מדוע ציין לרש״י בסוף העמוד ובכלל תמוה מדוע כתב לפרש דבר שמפורש ברש״י. וצ״ע.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

באמת אינו מן הצורך כי רש"י כתב כאן אשור הייא התאשרו מהר, רק שמסוהש"ס ראה שבסוף העמוד רש"י כתב הייא מהר, וזה עוד יותר מפורש ולכן הביאו. ועי' שו"ת רעק"א מהדורא תניינא סי' קכ"ו ד"ה האומנם, וז"ל, איני אחראי למשכוני נפשי על דברי מפורש מהאחרונים, ודי לנו להעמיק בדברי.הראשונים.

כל טוב

דוד בלום