דיונים על הדף - שבת קיח

אברהם יוסף שווארץ שואל:

שבת קיח: אמר רב יהודה אמר רב אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וכתיב בתריה ויבא עמלק, לא נתבאר איזה איסור מאיסורי שבת עברו כאן, ואף שנאצו בזה שהלכו ללקוט המן, אבל באיזה אופן לא שמרו שבת? ובפרט לדעת התוס' פז: שעדיין לא נצטוו על הוצאה, ולפי דעת הראשונים דתחומין אינם דאורייתא כלל, או רק בי"ב מיל, א"כ איזה איסור עברו?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

שלום

הם הוציאו איתם כלים מרשות לרשות כדי לאסוף את המן.

ולפי התוס' מעשה זה היה לאחר מ"ת.

יוסי בן ארזה